MUZEUM PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ im. św. Jana Pawła II
Loading...

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sprzedaży biletów (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy zakupu biletów dostępnych w sprzedaży  na  wystawy czasowe, wydarzenia kulturalne, edukacyjne,  seanse kinowe, (dalej „ Wydarzenia”) organizowane w Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) NIP 9562337347, mieszczącym się przy ul. Droga Starotoruńska 1a 87-100 Toruń.
 2. Zakup biletów jest równoznaczny z zaakceptowaniem  Regulaminu Sprzedaży Biletów.
 3. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej www.muzeumpamiecitozsamosc.pl oraz w kasie Muzeum.
 4. Bilety należy okazać  przy wejściu na wystawę czasową lub wejściu na sale, w których odbywa się dane Wydarzenie.
 5. Przy zakupie biletów ulgowych posiadacz takiego biletu jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi i okazania go przed wejściem na wystawę czasową lub wejściem do sali, w której odbywa się dane Wydarzenie.
 6. W przypadku dokonania zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej lub w kasie niezgodnie z wymogami stawianymi w regulaminie danego wydarzenia (np. niezgodnie z limitem wieku), nie przysługuje zwrot pieniędzy za dokonany zakup.
 7. Do zwrotu zakupionych biletów stosuje się zasady określone w regulaminach właściwych wystaw czasowych i pozostałych Wydarzeń.  Brak takiego regulaminu nie uprawnia do zwrotu zakupionego biletu.
 8. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w  Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

§ 2  SPRZEDAŻ INTERNETOWA

 1. Zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej dotyczy, wystaw czasowych, seansów kinowych i innych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez  Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) i obejmuje sprzedaż indywidualną oraz grupową.
 2. Zakup biletów na Wydarzenia organizowane w Muzeum możliwy jest na stronie internetowej pod adresem  www.muzeumpamiecitozsamosc.pl.
 3. Zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej jest możliwy w przypadku:
  a) realizacji przez bank osoby dokonującej zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej płatności za pomocą systemu PayU lub posiadania karty płatniczej akceptowanej przez system PayU,
  b) dostępności wolnych miejsc.
 4. Operatorem systemu Przelewy24.pl jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-198 Poznań, przy ul. Pastelowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego  pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 5. Kupujący, w celu internetowego zakupu biletów, o których mowa w Regulaminie, musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
 6. Usługa płatności elektronicznej za bilety realizowana jest nieodpłatnie.
 7. Przy internetowym zakupie biletów należy dokonać wyboru dnia, przedziału czasowego wejścia oraz rodzaju biletu na wystawę czasową lub dnia, godziny wejścia i rodzaju biletu w przypadku pozostałych Wydarzeń.
 8. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub zapisać na umożliwiającym wyświetlenie pliku urządzeniu mobilnym.
 9. Opłata za zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej dokonywana jest za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie wartości biletów.
 10. W przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na zakup biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również jej potwierdzenia należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w serwisie zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej lub w wygenerowanych automatycznie mailach.
 11. Reklamacje należy zgłaszać na adres [email protected].
 12. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji.

 

§ 3  SPRZEDAŻ W KASACH  BILETOWYCH

 1. Kasa Muzeum czynna jest 3 godziny przed rozpoczęciem danego Wydarzenia.  Aktualne godziny otwarcia kas dostępne są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpamiecitozsamosc.pl.
 2. Zakup biletów na Wydarzenia jest możliwy pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. Kasa przyjmuje płatność w polskich złotych (PLN).
 4. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletu.
 5. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę VAT tylko w przypadkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) 87-100 Toruń, ul. Droga Starotoruńska 3.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji i zakupu biletów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
 3. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected].
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z systemu rezerwacji i sprzedaży, w tym przygotowania i realizacji sprzedaży biletów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.
 7. Podmiot danych ma prawo do żądania  od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 13 RODO.
 8. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe podmiotu danych bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 10. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 3.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.muzeumpamiecitozsamosc.pl, oraz w kasach biletowych.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Uwagi, skargi i wnioski można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres mailowy [email protected]